WYNIKI

VIIi FLYSPOT POLISH OPEN PLAYGROUND

KIDS ROOKIE

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

KIDS SEMI PRO

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

KIDS PRO OPEN

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

VIII FLYSPOT POLISH OPEN

FS 4-way AAA

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

FS 4-way AA

I MIEJSCE

II MIEJSCE

FS 4-way A

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

FS 4-WAY ROOKIE

I MIEJSCE

D2W

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

4-WAY VFS OPEN

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

FREESTYLE OPEN

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE

SOLO SPEED

I MIEJSCE

II MIEJSCE

III MIEJSCE